Sveti red

Ordo (latinski), Priesterweihe (njemački)

Sakramenat svetog reda je "sakramenat po kojem se u Crkvi do konca vremena nastavlja poslanje što ga je Krist povjerio apostolima." (KKC) Sveti Toma Akvinski je rekao: "Samo je Krist pravi svećenik, drugi su samo njegovi službenici." Tri su stupnja svetoga reda: biskupstvo, prezbiterat (ili svećeništvo) i đakonat.

(Više o tome u Katekizmu katoličke Crkve (KKC 322-336).