30. nedjelja kroz godinu - 25. 10. 2020.

Poslušajte: "Kad se budemo gledali oči u oči"https://youtu.be/ytYNoPPFHco

Prvo čitanje: Izl 22, 20-26

Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas.

Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! - Poslušajte pjevanje psalma:https://youtu.be/s9oXrWKv1uM

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

 

Drugo čitanje: 1Sol 1, 5c-10

Od idola se obratiste da biste služili Bogu i iščekivali Sina njegova.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 22, 34-40

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom: Mt 22, 34 - 40

In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen.

Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.

 

Poslušajte duhovnu pjesmu: HVALOSPJEV LJUBAVI: https://youtu.be/NM5irAnwZeY

Duhovna misao za današnja nedjeljna čitanja

Vjera u ljubav rađa ljubav!

Draga braćo i sestre! Današnja sva tri misna čitanja govore o Božjoj ljubavi i pozivaju nas da živimo u ljubavi prema Bogu i bližnjemu svomu. Vjera i ljubav su duboko povezane; uz to nikada ne smijemo zaboraviti da je Božja riječ sjeme i vjere i ljubavi. Život u vjeri je život u ljubavi. Najveće djelo ljubavi je upravo "posluživanje Božje riječi", kao što su nam Apostoli poslužili jer nas Božja riječ uvodi u odnos i s Bogom i s čovjekom.

Evanđelje: Gospodnja riječ, koju smo upravo čuli, evanđelist Matej izvještava o farizejskim učenicima i njihovom iskušavanju Isusa Krista kako bi ga optužili. Jedan od njih, učitelj zakona, upitao je Isusa: „Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?“ To nije bilo lako pitanje s obzirom na to da je u Mojsijevom zakonu bilo 613 što zapovijedi, što zabrana. Ali Isus bez oklijevanja odgovara: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim!“ Pobožni Židov je svakoga dana molio riječi iz Ponovljenog zakona, koje izražavaju središte njegova života: »Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!« (Pnz 6,4-5). Isus je to dobro znao i stavio pred oči "zapovijed ljubavi prema Bogu" onima koji su ga iskušavali. Odmah je Isus nastavio i dodao zapovijed ljubavi prema bližnjemu, sadržanu u Levitskom zakoniku: »Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe« (Lev 19,18) - o čemu ga učitelj zakona nije pita. U Isusovu odgovoru leži činjenica da on uspostavlja jedinstvo između prve i druge zapovijedi, koju na isti način opisuje biblijskim citatom i završava svoj odgovor: "O tim dvjema zapovijedima (o)visi sav Zakon i Proroci." (r. 40).

Prvo čitanje iz Knjige Izlaska naglašava dužnost ljubavi koja se konkretno svjedoči i živi u međuljudskim odnosima poštivajući drugoga, surađujući s njim i želeći mu pomoći. Tu su uključeni i stranci, pridošlice i udovice. Svi oni su bližnji koje treba ljubiti kao samoga sebe.

I u drugom čitanju, u jednoj od prvih kršćanskih zajednica, među Solunjanima,  nakon što su upoznali Kristovu riječ koju im je sv. Pavao navijestio, vidi se kako međusobno žive u ljubavi. Sv. Pavao ukazuje na njih kao na zajednicu koja je „uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji“ (1. Sol 1: 6–7). Pavao ih hvali: "Vi ste slijedili naš i Gospodinov primjer. Vi ste primili Kristovu riječ unatoč velikoj nevolji". I nastavlja: "Međutim, od vas je Gospodnja riječ stigla ne samo do Makedonije i Ahaje, već je vaša vjera u Boga postala poznata" (1. Sol 6.8). Ovdje jasno vidimo da je ljubav prema Bogu i bližnjemu plod Božje riječi.Budući da današnja sva tri čitanja govore o ljubavi pema Bogu i bližnjemu, ovo prigoda da razmislimo o našoj ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu u našoj misijskoj zajednici.

 

Vjera kao odgovor na Božju ljubav

Vjera je odgovor na Božju ljubav. Polazeći od temeljne tvrdnje apostola Ivana: »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere koja nas vodi do odgovora na Božju ljubav: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj« (1 Iv 4, 16). Ostaje za sve nas pitanje: Je li naša vjera stvarno dogovor na Božju ljubav?

 

Vjera u ljubav – rađa ljubav!

Vjera predpostavlja naš osobni pristanak na Božju ljubav koja se prema nama u punini očitovala u Isusu Kristu. Osobni pristanak naše volje uz Božju volju sjedinjuje naš razum, našu volju, naš um, naše srce i dušu u jedan sveukupni čin ljubavi: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“ Vjera u Ljubav – rađa ljubav u našim srcima, glavama i duši. Pitanje za sve nas: Jel' se to dogodilo s nam? Je li naša vjera u Božju ljubav urodila ljubavlju i prema Bogu i prema bližnjemu?

 

Ljubav prema bližnjemu

Kršćanska vjera i ljubav su rođene iz Božje ljubavi. To je proces koji traje cijeli život. Posljedica tog procesa je i ljubav prema bližnjemu. Ljubav prema bližnjemu nije više zapovijed koja nam se nameće izvana, već je to posljedica vjere u Božju ljubav. Božja ljubav nas je osposobila i otvorila za ljubav prema bližnjemu. Taj stav ljubavi prema bližnjemu rađa se prije svega iz svijesti da smo mi sami od Boga ljubljeni, da nam je udijeljeno oproštenje, štoviše da nam sam Gospodin služi, onaj Gospodin koji se priginje da opere noge apostolima i prinosi samoga sebe na križu da privuče čovjeka u Božju ljubav i ostavio novu zapovijed: "Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge« (Iv 13,35). Vjera u ljubav - rađa ljubav i prema bližnjemu? Pitanje: Ljubim li ja svoga bližnjega?

 

Ljubav kao život u vjeri

Čitav je kršćanski život odgovor na Božju ljubav. Bog se ne zadovoljava time da prihvatimo njegovu besplatnu ljubav, nego on želi da nas zahvati njegova ljubav da možemo sa svetim Pavlom reći: „Ne živim više ja, već Krist živi u meni“ (usp. Gal 2, 20). „Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge“ (1 iv 4,7-11). Pitanje: Je li moju vjeru zahvatila Božja ljubav?

 

Poslušajte: Isuse, vjerujem: https://youtu.be/DKRSsHTa4sc

Neraskidiva povezanost između vjere i ljubavi

Vjeru i ljubav ne smijemo niti možemo dijeliti i suprostavljati. Vjera i ljubav su duboko povezane. Vjera je uvijek povezana s djelima ljubavi. U Svetom pismu vidimo kako zauzetost apostolâ za naviještanje evanđelja - Kristove riječi rađa vjeru koja je usko povezana uz karitativnu brigu za služenje siromašnima, uz ljubav prema bližnjima (usp. Dj 6, 1-4). Nikada ne smijemo zaboraviti da je Božja riječ sjeme i vjere i ljubavi. Pitanje: Čitam li redovito Božju riječ? Molimo li u obitelji?

 

Najveće djelo ljubavi je „posluživanje Božje riječi“

Važno je podsjetiti se da je najveće djelo ljubavi upravo evangelizacija, odnosno "posluživanje Božje Riječi" sebi i bližnjemu. Nema većeg dobročinstva, pa tako ni čina milosrđa, koji se može iskazati bližnjemu od „lomljenja kruha Božje riječi“, od toga da se bližnjega učini dionikom Radosne vijesti - evanđelja, da ga se uvede u odnos s Bogom po Isusu Kristu. Onaj tko upozna i prihvati s vjerom Isusa Krista i njegovu riječ, on upoznaje Božju ljubav, Boga ljubavi, Boga koji ga ljubi. Onaj tko upozna i povjeruje Bogu Ljubavi on sam urasta u Božju ljubav, živi i raste u ljubavi i s ljubavlju prenosi ili poslužuje Božju riječ svojoj djeci i ukućanima, kako su roditelji i obećali na krštenju svoje djece da će ih odgajati u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, onako kako nas uči Isus Krist. Pitanje: Kako ste ispunili roditeljsku ulogu obećanu na krštenju vaše djece? Čitate li s njima Božju riječ?

 

Vjera bez djela ljubavi je poput stabla bez plodova

Vjera bez djela je mrtva, jer vjera rezultira novim stvorenjem, novim čovjekom, kao što sv. Pavao piše: „Zato, ako je tko u Kristu, novi je stvor; staro prođe, gle, nasta novo sve!" (2 Kor 5,17). Mnogi se deklariraju kao kršćani, ali njihovi životi i prioriteti pokazuju drugačije. Isus je to rekao ovako: „Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Neće svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!' ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima“ (Mt 7,20-21). „Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva“ (Jk 2,26).

Ovdje je potrebno povezati i vjeru i ljubav s Božjom voljom usmjerenom ka čovjekovu spasenju koje dolazi samo od Boga. Vjera bez djela ljubavi je poput stabla bez plodova. Pitanje: Može li se po tvojim djelima ljubavi prepoznati da si kršćanin?

 

Krštenje bez mise je kao stablo bez ploda.

Odnos između vjere i djela ljubavi je nalik ili slika odnosa između dvaju temeljnih sakramenata Crkve: između krštenja i euharistije - svete mise. Krštenje (sakramenat vjere) prethodi euharistiji - svetoj misi (sakramenat ljubavi), ali je krštenje usmjereno, upravljeno na svetu misu koja je izvor i vrhunac kršćanskoga života. Krštenje bez mise je kao stablo bez ploda. Nismo se predali Isusu Kristu da nas hrani svojom riječju i Presvetim tijelom i na taj način da nas "pretvara u sebe", svoje mistično tijelo. Pitanje: Ideš li redovito na svetu nedjeljnu misu? Ispunjaš li treću Božju zapovijed: „Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji?“

 

Poslušaj: Dođi Isuse, pogledaj me: https://youtu.be/VwfWQIMqzN0

Ljubav nikada ne prestaje

Vjera prethodi ljubavi, ali se pokazuje istinskom vjerom djelima ljubavi. Sve kreće od poniznog prihvaćanja vjere ("znati da me Bog ljubi"), ali to mora dovesti do istine ljubavi ("znati ljubiti Boga i bližnjega") kaš što je nas Bog ljubio po Isusu Kristu znajući da jedino ljubav ostaje zauvijek i odoljeva svemu (usp. 1 Kor 13, 13).

Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav“ (1 Kor 13, 8-13).

Jednu zgodnu priču sam neki dan dobio SMS-om od svoga prijatelja. Zove se:  Priča o orlu i gavranu!

Jedina ptica koja se može "prikačiti"  na leđa orlu i kljucati ga svojim kljunom za vrat je ptica gavran. On zasjedne orlu na leđa i kljuca - grize ga za vrat. Orao i dalje leti. Ništa ne reagira; ne bori se s gavranom. A i ne koristi. Ne troši svoje vrijeme i svoju snagu na gavrana. Umjesto toga, orao jednostavno raširi svoja krila i počinje se sve više i više uzdizati u visinu prema nebu. Što je viša visina gavranu je sve teže disati i na kraju zbog nedostatka kisika on padne s orla.

Poruka ove priče je zgodna: Prestani trošiti svoje vrijeme i snagu na "gavranove". Iskoristi sve napade na tebe, sva nečija "kljucanja" i "kljocanja" i sve nedaće koje te snađu i nastoj se s njima podignuti i vinuti u još veće i veće visine, bliže i bliže Gospodinu, i svi tereti će pasti s tvojih leđa!

Draga braćo i sestre, potrebno je svaki dan oživjeti svoju vjeru u Isusa Krista da bismo ušli u njegovu poruku ljubavi prema Bogu Ocu i prema svome bližnjemu: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. (Jer) O tim dvjema zapovijedima (o)visi sav Zakon i Proroci.« O ovim dvjema zapovijedima ovisimo mi svi, kao što o tim dvjema zapovijedima ovisi i bračna i obiteljska zajednica, misijska i svaka druga kršćanska zajednica, osobni blagoslov i blagostanje svakoga od nas - kao i naš sadašnji i vječni život. Amen.

 

Poslušaj: "Došli smo Ti, Majko draga"  https://youtu.be/Ar8CKmhqVEc

 

Nove obavijesti za idući tjedan

- Vjeronauk: Vjeronauk za prvopričesnike je u subotu, 31. 10. 2020. u 10.00 sati u Baselu

Srijeda, 28. 10. 2020. - misa i krunica

MISA i zajednička molitva krunice bit će u srijedu, 28. 10. 2020. u 19.30 sati u Baselu u sklopu listopadske pobožnosti.

- Mise u nedjelju, na Svi Svete, 01. 11. 2020.

Basel u 8.00 sati - za sve one koji rado žele doći na misu u 8.00 sati
Basel u 9.30 sati - Riehen i Basel s poštanskim brojem 4058; 4057; 4052
Basel u 11.00 sati - ostali dio vjernika iz Basela i okolica Basela - kao što su Allschwil, Oberwil, Binningen
Liestal u 13.00 sati
Basel u 18.00 sati

- Mise u ponedjeljak, Dušni dan, 02. 11. 2020.

Basel, u 09.30 sati
Basel u 18.30 sati

Basel u 20.00 sati

Oba dana slavit ćemo svete mise za sve naše pokojne.

Na kraju: Preporučam za pročitati

Strah je veliki neprijatelj čovjekov

Ovo razmišljanje bih započeo riječima svetog Pavla iz Poslanice Filipljanima: „Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ (Fil 4,4-7).

Trenutno stanje u kojem se nalazimo je epidemija koronavirusa. Svaki dan slušamo vijesti i o njenom širenju i o broju umrlih. Budući da nam je ova pojava virusa nepoznanica i s druge strane kada dodamo sva ograničavanja u svakodnevnom životu, maske… sve to utječe na čovjeka i uvlači ga u strah i tisuću pitanja... hoću li i ja oboljeti, do kada će sve ovo trajati… Ostaje pitanje: Kako si možemo pomoći? Uza sve savjete koje imamo (imamo - psihološka prva pomoć, psihološki aspekti, savjeti, preporuke u odnosu na epidemiju i naše ponašanje) sve više se širi strah u srcima i glavama ljudi. Nitko ne može ravnodušan ostati. Ne treba ludo biti "hrabar"! Treba se znati zaštiti, ne samo tijelo zaštiti s maskama i dezifekciskim sredstvima, nego treba znati zaštiti svoje srce i svoje misli da biste mogli normalno živjeti i raditi. Za mene je u ovim okolnostima dobar, smijem reći najbolji savjet, savjet svetog Pavla: “U svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“

Zato je najbolje i u ovim sadašnjim okolnostima i općenito u žvitou MISLITI KRISTOVE MISLI i LJUBITI KRISTOVOM  LJUBAVLJU. Nema boljega savjeta za sačuvati zrav duh i razum. S mislima je slično kao i s hranom koju jedemo. Ako pojedemo pokvarenu hranu, imat ćemo velikih poteškoća. Tako je i s mislima našim. Ako pustimo u glavu strah i negativne misli, paralizirat će vam cijeli život. Učinit će vas duševnim bolesnicima. Nemate potrebe od toga. Zato je bitno otvoriti se Bogu i računati na BOŽJI MIR KOJI NADILAZI SVAKI RAZUM i on će ČUVATI VAŠA SRCA I VAŠE MISLI. On će nam posvijestiti da smo mi samo stvorenja, ali stvorenja koja Bog ljubi. Bog želi da živimo u Njegovoj ljubavi. Sveti Pavao bi rekao: „Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo“ (Rim 14,8).

Draga braćo i sestre, zaštitite svoje srce i glavu (misli) svojom živom vjerom i otvorenošću Bogu kojemu možete slobodno sve reći, sve što vas muči i prati:“U svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“