4. nedjelja kroz godinu B, 31. 01. 2021.

Pjesme

Ulazna: Od sva se četiri vjetra: https://youtu.be/zuzFEzQygQI

Pripjev za psalam: Ako danas glas mu čujete: https://youtu.be/-d352uZ6XJo

Prikazanje: Masline i Vinogradi: https://youtu.be/7oEnE8rMi9o

Pričest: Predivan Bog: https://youtu.be/gPloWOjZRMI

Kraj: Zdravo Djevo: https://youtu.be/76NIxAc0vzk

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Pnz 18, 15 - 20

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta.

Mojsije reče narodu:

»Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’

Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam - 95

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

Drugo čitanje: 1Kor 7, 32 – 35

Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinćanima

Rado bih da budete bezbrižni

Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 4,16

Narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

 

Evanđelje: Mk 1, 21 - 28

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!«Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao za 4. nedjelju kroz godinu B

Učio ih je kao onaj koji ima vlast!

Draga braćo i sestre!

U svjetlu Isusova poziva: „Hajdete za mnom!“ -  po iskustvu prvih Isusovih učenika koji »pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan« - je jasno da nismo pozvani NASLIJEPO IĆI ZA ISUSOM.Andrija je bio prvi među apostolima pozvan da slijedi Isusa. Potrebno je imati pred očima upravo Andrijino vrijeme provedeno u Isusovoj blizini. On je upoznao Isusa. On je slušao Isusa. Učio od Isusa. Andrija nije napamet pošao za Isusom. On se odlučio nasljedovati Isus nakon svega što je čuo i vidio.

 

Početak Isusova javnog djelovanja

Nakon što se Isus pozvao prve učenike, braću Andriju i Petra, te Jakova i Ivana, danas evanđelista Marko opisuje u kratkim crtama početak Isusova javnog djelovanja. Isus u Kafarnaumu, u sinagogi, upravo On - tumači Božju riječ Židovima.

 

Božja riječ ima vlast i snagu

Marko naglašava da su slušatelji bili zaneseni njegovim riječju. Božja riječ nosi u sebi VLAST i SNAGU. Slušatelji u Isusovoj riječi doživljavaju samu Božju prisutnost. U Isusu je  sami Bog nazočan među ljudima. Prisutan! Za Isusa vrijede riječi koje je sam rekoao Filipu:  “Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.11Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte“ (Iv 14, 10-11).

 

Božja riječ je oruđe darovano ljudima

Dok je Isus tumačio Božju riječ, javlja se čovjek kojim je vladao nečisti duh. Dok su drugi slušatelji bili oduševljeni Isusovim tumačenjem Božje riječi, čovjek s nečistim duhom se buni: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš!? Znam tko si: Svetac Božji!“ (Mk 1,24).

Ovaj čovjek nema „vlast nad sobom“. Njegov duh je pod tuđom vlašću, pod vlašću „nečistog duha“. Nečisti duh poznaje Isusa. Zna odakle je Isus. Naziva ga Nazarećaninom. Nečisti duh javno i jasno kaže da je Isus došao uništiti ga.

 

Isus će kratkom i jednostavnom zapovijedi prekinuti njegov govor:„Umukni i iziđi iz njega!“(Mk 1,25). Time Isus pokazuje da ima vlast nad nečistim dusima koji su prkosni i ujedno prestrašeni.

- Tako je i danas. Tko ima Božju riječ za oruđe, on ima i vlast nad sobom i onima koji se protive Bogu. Božja riječ je darovana čovjeku da ima „vlast nad sobom“ i nad nečistim duhovima.

 

Isus i snaga Božje riječi je u prvom planu...

- Čovjek opsjednut zlom ustaje protiv Isusa. Protivi se. Ali zlo se samo po sebi pred Božjom riječju razotkriva. Zlo ne može opstati pred Isusovim pogledom. Nečisti duh odlazi iz čovjeka pod snagom Božje riječi vičući...

Nečisti duh ne želi napustiti zarobljenog čovjeka, ali nemoćan je pred Božjom riječju i njenom snagom. Nečisti duh u Isusovoj blizini nema nikakve vlasti vlasti niti snage. Zapravo, vlast koju je uzeo nad nesretnim čovjekom, sada ju gubi, jer je Isus tu.

 

Sjetimo se Isusovih kušnji u pustinji. Isus se tamo s đavlom susreo sam. Ovjdje je u sinagogi. Tako današnje evanđelje ne stavlja u prvi plan nečistoga duha i izmučenoga čovjeka, nego Isusa Krista i snagu Božje riječi koja ima vlast razotkriti i ušutkati „nečistog duha“.

 

Susret s Božjom riječju svake nedjelje

Ono što su Židovi vidjeli od Isusa prve subote kada je došao u Kafarnaum, mi vjernici susrećemo svake nedjelje kada se skupljamo na svetu misu.

Kada se  saberemo oko Božje riječi i oko Isusa Krista u posvećenom kruhu i vinu, mi dajemo  Isusu vlast nad našim životima.

On nam govori!

On nas oslobađa od svakog nečistog duha! On nas liječi!

Mnogi vjernici to sve u dubini duše doživljavaju i vraćaju se kućama nahranjeni Božjom riječju

Mnogi kažu: olakšani smo i rasterećeni...

- Sveta misa je najbolja prilika da uvijek sebe i svoju obitelj stavimo „pod vlast“ Božje ljubavi od koje bježi svako zlo.

 

Najpotrebnija nam je vjera

Ako se danas pitamo, što nam je najpotrebnije, odgovor je: VJERA!
Mnogi kršćani oslanjaju se više na mudrost ovoga svijeta, nego li na snagu Božje riječi.

Što nam je činiti:

- Vratiti se Bogu po Isusu Kristu!

- Imati duboku i čvrstu vjeru!

- Redovito krenuti na svetu misu!

-  Početi moliti u obitelji i pojedinačno!

- Služiti se vlašću snagom Božje riječi!

- Tražiti Isusa i samo njega... Svi te traže!

- Sve drugo će nam se dati!

- Neka nam Marija, uzor ljubavi, izmoli sve te milosti.