Nedjelja, 26. 11. 2023.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Mise su danas:
BASEL u 11.00 sati
LIESTAL u 13.00 sati

Misna čitanja

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17

Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
https://youtu.be/bTxrnXq2UoU?si=1XJw4bHnzGiE5fol

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 15, 20-26.28

Predat ću kraljevstvo Bogu i Ocu da Bog bude sve u svemu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 11,10

Blagolsovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo Oca našega Davida koje dolazi!

 

 

Evanđelje: Mt 25, 31-46

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.

Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’

Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Vjera i ljubav se ne dokazju, nego pokazuju!

 

Draga braćo i sestre!

Ivan Mešrpvić je stavio natpis na zvonu mauzoleja (velika grobnica ili ein monumentales Grabmal in Gebäudeform)  obitelji Račić u Cavtatu: “Ako upoznaš tajnu Ljubavi, riješit ćeš zagonetku Smrti i povjerovat ćeš u Život vječni“. Ova velika misao je najbolji uvod u razmišljanje i objašnjenje današnjeg evanđelja. Onaj tko upozna Ljubav Božju u i po Isusu Kristu, on neće moći odoljeti a da joj ne povjeruje. Prema današnjem evanđelju, ako ljubav prema našim bližnjima provodimo u djelo, tada otvaramo prostor Božjoj vladavini ili kraljevanju i Božje se kraljevstvo ostvaruje u našoj sredini - kao što svaki dan i molimo: "dođi Kraljevstvo tvoje". Ako, međutim, svatko misli samo na sebe i vlastitu korist, svijet nezaustavljivo srlja u propast. Stoga se moramo ostaviti dvoličnosti i govoriti "Gospodine, Gospodine" a potom zanemarivati njegove zapovijedi (usp. Mt 7,21). U svoje vječno kraljevstvo Bog prihvaća sve one koji se iz dana u dan trude provoditi u djelo njegovu ljubav i riječ. Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. » (Iv 14, 22-24).

 

Crkva danas slavi svetkovinu Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja

Ova svetkovina je stavljena na završetak ili na zadnju nedjelju crkvene liturgijske godine, nakon koje započinje vrijeme Došašća i nova crkvena liturgijska godina. U svetkovini Našega Gospodina Isusa Krista svega stvorenja sažet je misterij Isusa - "prvovorođenca od mrtvih i vladara svih zemaljskih moćnika", - izdižući naš pogled prema punom ostvarenju Božjeg kraljevstva, kada će Bog biti sve u svemu (usp. 1 Kor 15, 28). Puno ostvarenje Božjega kraljevstva dogodit će se na završetku vremena, kada će Gospodin Isus Krist predati Bogu Ocu Kraljevstvo i prikazati mu sve one koji su živjeli po zapovijedi njegove ljubavi.

S prvim Isusovim dolaskom, u samoj njegovoj osobi, osobi Isusa Krista, očitovalo se Kraljevstvo Božje, onda se očitovalo u Isusovu naviještanju Božjeg kraljevstva, očitovalo se i u znakovima i čudesima, a u potpunosti svoju moć i sagu je očitovalo u Isusovu križu i uskrsnuću, uskrsnuću kojim se očitovalo da je Isus Krist naš Gospodar/Gospodin, Obećani Spasitelj/Mesija i Vječni svećenik. I danas je ISUS NAŠ JEDINI, PRAVI I VJEČNI SVEĆENIK kako stoji u Poslanici Hebrejima 4, 14-16: «Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!»

 

Kristovo kraljevstvo je povjereno Crkvi

To je Kristovo kraljevstvo povjereno Crkvi, koja ima zadaću naviještati i širiti to Kraljevstvo među svim narodima, snagom Duha Svetoga. Crkva - Mi - naviještamo, ne samo prvi Kristov dolazak već i drugi Kristov dolazak, kada će Isus ponovno doći u okruženju i slavi anđeoskih zborova i drugi njegov dolazak će biti tako mnogo ljepši od prvoga dolaska koji je bio u znaku patnji, izvrgnut poniženju križa. Na završetku vremena Gospodin će ponovno doći i predati Bogu Ocu Kraljevstvo: kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira i prikazati mu sve one koji su živjeli po zapovijedi ljubavi, po novoj i jedinoj Isusovoj zapovijedi koju nam je ostavio nakon pranja nogu učenicimai i nakon Posljednje večere: «Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.» (Iv 13, 34-35). Tako nas Ivan Apostol potiče na ljubav: «Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše» (1Iv 4, 7-10).

 

Svi smo pozvani živjeti po Kristovoj ljubavi

Današnje evanđelje ustraje upravo na sveopćem kraljevstvu Krista suca, s divnom usporedbom o Posljednjem sudu, koji je sveti Matej stavio neposredno prije izviješća o Isusovoj muci i ustanovljenju Presvete euharistije ili svete mise. (Mt 25,31-46). Slike su jednostavne, jezik je pučki, ali je poruka krajnje važna za sve nas: to je istina o našem krajnjem određenju i mjerilu po kojem ćemo biti suđeni.

’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’

Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

      

Ima li tko da nije čuo za ovu stranicu evanđelja?

Ima li tko da nije čuo za tu stranicu evanđelja? Ona je sastavni dio naše civilizacije. Ostavila je duboki trag na povijest naroda kršćanske kulture. Kristovo Kraljevstvo, istina, nije od ovoga svijeta, ali, zahvaljujući Bogu, unijelo u ovaj svijet ljestvicu vrednota, socijalne promjene i socijalne institucije, bezbrojna dobrotvorna društva i dobrotvorna djela kao što je Caritas… Prema današnjem evanđelju, ako ljubav prema našim bližnjima provodimo u djelo, tada otvaramo prostor Božjoj vladavini i njegovo se kraljevstvo ostvaruje u našoj sredini - kao što svaki dan i molimo: "dođi Kraljevstvo tvoje". Ako, međutim, svatko misli samo na sebe i vlastitu korist, svijet neumitno srlja u propast. Stoga se moramo kloniti dvoličnosti i govoriti "Gospodine, Gospodine" a potom zanemarivati njegove zapovijedi (usp. Mt 7,21). U svoje vječno kraljevstvo Bog prihvaća sve one koji se iz dana u dan trude provoditi u djelo njegovu ljubav i riječ.

 

Ljubav i molitva su im spasile brak

Muž i žena nisu se nikako slagali u braku. Imali su petogodišnju kćerku. Muž je iz dana u dan sa ženom uspostavljao „pravdu“ silom, šamarom i grubošću. Da nije bilo petogodišnje kćerke, već bi se oni davno razišli. Žena je mnogo toga podnosila upravo zbog njihove zajedničke kćerke i njezine budućnosti. Ali, jednog dana je došao kraj njihovu zajedništvu. Muž je odlučio napustiti obitelj, otići iz kuće. Budući da nije bio siguran govori li njegova žena njihovoj kćerkici sve što se između njih dvoje događa, govori li njegova žena pred kćerkom protiv njega kao oca, odlučio je to saznati…

- Jednog jutra, prije nego će poći na posao, izazvao je svađu sa ženom samo da bi je mogao optužiti i izudarati. Kada je to i učino, brzo je izišao iz kuće, kao da je otišao na posao. I dok je žena plakala od boli, on se neprimijetno ponovno vratio u kuću, sakrio i čekao što će biti kada se probudi njihova kćerka, što će joj sve majka ispričati.

- Majka je probudila kćerku, pomogla joj se obući, poslužila doručak i prije nego su počele jesti, pozvala je kćerku da se pomole. Majka je molitvu ovako započela: „Pomolimo se za našu obitelj, a najviše za tvoga dragog tatu, koji nas voli, hrani, cijeni i za nas daje svoj život...“

Muž skriven u kući sve je to čuo i nije mogao više izdržati, odoljeti. Zaplakao je, dotrčao, zagrlio ženu i kćerku, obasuo ih svojim suzama i poljupcima, tražeći oproštenje od žene za sve svoje sumnje i negativnosti. Od toga dana muž i žena su redovito skupa molili i sretno u ljubavi živjeli.

Dragi prijatelji, svi mi smo pozvani nastaviti Božje djelo spasenja živeći, koliko je moguće, po Kristovoj ljubavi i po njegovu Evanđelju - NASLJEDUJUĆI onoga Kralja koji nije došao da bude služen već da služi i kojega DANAS SLAVIMO: ISUSA KRISTA KRALJA SVEGA STVORENJA.

Povjerimo se zagovoru naše Majke Marije sa sinovskim pouzdanjem, kako bismo mogli ostvariti i MI svoje kršćansko poslanje u svijetu. Amen.