Svetkovina Pesvetoga Trojstva kroz crkvenu godinu C - 12. 06. 2022.

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Izr 8, 22-31

Prije nastanka zemlje Mudrost već bijaše rođena.

Čitanje Knjige mudrih izrekâ

Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje.  Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ; kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji: bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme; igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 8, 4-9

Pripjev: Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?

 
Ti ga učini malo manjim od anđelâ,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.


Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske
i što god prolazi stazama morskim.

 

 

Drugo čitanje: Rim 5, 1-5

K Bogu po Kristu, u ljubavi izlivenoj po Duhu Svetomu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Iv 16, 12-15

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Pozvani smo rasti u vjeri u Presveto Trojstvo

 

Sa željom da 50. obljetnica postojanja i pastoralnoga rada misije Basel, koju ćemo proslaviti u nedjelju 19. 06. u Liestalu, probudi u srcima svih vjernika snaga Duha Svetoga i potakne naša srca na uvijek žarču i još jaču ljubav prema Isusu Kristu, ne zaboravimo da nam je Isus DONIO i DAROVAO sve što ima Otac: ‘Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama’.Bog, koji je svoju ljubav ulio 'u naša srca po Duhu Svetom koji nam je darovan' (Rim 5,5) - neumorno nas poziva da prihvatimo njegovu ljubav. Ostaje svakome da vidi koliko je u tome uspio kroz 50 godina pastoralnog rada u Misiji.

 

Draga braćo i sestre!

Nakon uskrsnog vremena, koje je zaključeno prošle nedjelje svetkovinom Pedesetnicom ili svetkovinom Duha Svetoga - Duhovima, liturgija se vratila "svakodnevnom redovnom vremenu" koje se zove „vrijeme kroz crkvenu liturgijsku godinu“. Pred nama su ove tri Gospodnje svetkovine: danas je Presveto Trojstvo; sljedeći četvrtak je blagdan Tijelova (Corpus Domini) i na kraju, 24. 06. je blagdan Presvetoga Srca Isusova. Svaka od tih liturgijskih prigoda ističe u određenom smislu pojedina otajstva našega spasenja i cijelo otajstvo kršćanske vjere.

 

Presveto Trojstvo

- Danas razmatramo Presveto Trojstvo onako kako nas je s njime upoznao Isus. On nam je objavio da je Bog ljubav, da je "jedan Bog u trojstvu osoba jednake božanske naravi"- trojstven. Bog se objavio u svojoj potpunosti i kao takav s nama i među nama je prisutan: Otac, Sin i Duh Sveti u čijem imenu započinjemo i završavamo svoj život (krštenje) i svoju molitvu.

Riječ je o tri Osobe koje su samo jedan Bog, jer je Otac ljubav, Sin je ljubav, Duh je ljubav. Bog je sav i samo ljubav, najčistija ljubav, beskrajna i vječna. Ne živi u nekoj sjajnoj usamljenosti, već se kao izvor života neprekidno daruje i priopćava. Tako se pokazuje Bog kao stvarateljska Ljubav. Sve proistječe iz ljubavi, teži prema ljubavi i pokreće se potaknuto ljubavlju, naravno s različitim stupnjevima svijesti i slobode. Najjači dokaz da smo stvoreni na sliku Trojstva je ovaj: samo nas ljubav čini sretnima, jer živimo u odnosu i s Bogom i čovjekom, i živimo da bi ljubili i bili ljubljeni. Ljudsko biće u vlastitom "genomu" nosi duboki trag Trojstva, Boga-Ljubavi, zato ljudsko biće čezne da bude ljubljeno… a malo teže ljubi drugoga jer je ljudsko biće…

Božje se Trojstvo, naime, nastanjuje u nama na krštenju. "I ja te krstim – kaže svećenik – u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Božje ime, u kojem smo kršteni, spominjemo svaki put kada činimo na sebi znak križa i molimo. Teolog Romano Guardini u vezi sa znakom križa opaža: "Činimo ga prije molitve, kako bismo… se sabrali; usredotočili svoje misli, srce i volju na Boga; nakon molitve, kako bi ostalo u nama ono što nam je Bog darovao… Obuhvaća čitavo biće, tijelo i dušu,… i sve to postaje posvećeno u imenu Boga Jednoga i Trojstvenoga" (Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 2000., 125-126).

Isus u današnjem Evanđelju obećava apostolima da "kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu" (Iv 16,13). Zato na našim usnama treba ostati prava vjera u kojoj smo kršteni u Ocu, Sinu i Duhu Svetom".

 

Blagdan Tijelova

Svečana i javna proslava Euharistije, sakramenta Tijela i Krvi Kristove, Otajstvo ustanovljeno na Posljednjoj večeri, a kojega se svake godine spominjemo na Veliki četvrtak, o Tijelovu se objavljuje svima. Euharistija predstavlja zapravo “blago” Crkve, dragocjenu baštinu koju joj je ostavio njezin Gospodin. Crkva s najvećom skrbi čuva pričest, slaveći je svakodnevno u svetoj misi, klanjajući joj se po crkvama i kapelama, dijeleći je bolesnima i, kao popudbinu, onima koji polaze na svoje posljednje putovanje.

Sveta misa ili  Euharistija je sam Isus  Krist koji se daruje “za život svijeta” (Iv 6,51). U svakom vremenu i mjestu, Bog nas po svetoj misi, odnosno, po svome Sinu, nastavlj ljubiti i spašavati. I ne samo to. Euharistija je i pretvorba kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu i predstavlja doista počelo pobožanstvenjenja samog čovjeka. On postaje mistično Tijelo Kristovo, Crkva i svaki dan se daruje Kristu u svetoj misi puštajući da ga Isus pretvara u sebe. To je sveta pričest.

Tradicija je da se na Tijelovo u procesiji nosi Presveti Sakramenat. Ta je tradicija bogata značenjem. Noseći Euharistiju ulicama i trgovima, želimo Kruh koji je sišao s neba uključiti u svakodnevicu našega života; želimo da Isus hoda onuda kuda hodamo i mi. Naš svijet, naši životi moraju postati njegov hram. Kršćanska zajednica o današnjem blagdanu proglašava da je Euharistija njoj sve, pa i njezin sam život, vrelo ljubavi koja pobjeđuje smrt. Iz zajedništva s euharistijskim Kristom izvire ljubav koja preoblikuje naš život i podržava hod svih nas prema nebeskoj domovini.

 

Blagdan Presvetoga Srca Isusova

Zu svetu misu, gozbu ljubavi, kršćanin treba nastaviti produbljivati svoj odnos sa Srcem Isusovim tako da u sebi iznova oživi i oživljava vjeru u spasenjsku Božju ljubav, prihvaćajući je uvijek sve više i bolje u svoj život. Proboden bok Isusov je vrelo na kojemu se  treba napajati i tako duboko iskusiti Isusovu ljubav kako bismo mogli svjedočiti njegovu ljubav i ljubiti jedni druge kao što je on nas ljubio. 'Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj'. 'Bog je doista tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni' (Iv 3 16). Isus bi nam rekao: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako." (Mt 11,28-30).

Mi danas sa svetkovim Presvetoga Trojstva na određeni način sažimljemo cijeli put Isusove objave, od njegova utjelovljenja do smrti i uskrsnuća pa sve do uzašašća i dara Duha Svetoga koji će kada ga primimo – Duha istine – upućivati nas u svu Kristovu istinu; On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Zazivajući Blaženu Djevicu Mariju, prvo stvorenje u punini nastanjeno Presvetim Trojstvom, molimo njezinu zaštitu kako bismo rasli u vjeri u Presveto Trojstvo i dobro nastavili svoje zemaljsko putovanje: moleći redovito, živeći skupa u mističnom tijelu Kristovu - u Crkvi kao «jedno srce i jedna duša», svjedočeći Krista u ovom svijetu i međusobo se ljubeći. Amen.