Bogojavljenje ili Tri Kralja
petak, 06. 01. 2023.

Misa je večeras u Baselu u 19.30 sati

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 60, 1-6

Slava Gospodnja sviće nad tobom.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodā k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 72, 1-2.7-8.10-13

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 

Drugo čitanje: Ef 3, 2-3a.5-6

Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja: Mt 2,2

Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova, pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

 

Evanđelje: Mt 2, 1-12

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme,zemljo Judina!

Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac

koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Bogojavljenje predoznačava otvorenost Crkve svim ljudima

 

Draga braćo i sestre!

Bogojavljenje znači Isusovo objavljenje svim narodima, koje danas predstavljaju mudraci, koji su došli u Betlehem s Istoka da se poklone kralju židovskom, za čije su rođenje doznali preko nove zvijezde koja se pojavila na nebu (usp. Mt 2, 1-12). Naime, prije dolaska mudraca, za taj je događaj znalo svega nekolicina ljudi izvan kruga obitelji: osim Marije i Josipa, i vjerojatno drugih rođaka, za njega su znali betlehemski pastiri, koji su, nakon što su začuli radosni navještaj, pohrlili vidjeti dijete dok je još ležalo u jaslama. Mesijin dolazak, kojeg su narodi iščekivali a proroci navijestili, bio je tako u početku skriven ljudima. Sve dok u Jeruzalem nisu došle te tajanstvene osobe, mudraci, koji su se raspitivali o, upravo rođenom, "kralju židovskom". Budući da je bila riječ o kralju uputili su se u kraljevsku palaču, gdje je stolovao Herod. Ali, ovaj nije ništa znao o tome rođenju i, veoma zabrinut, sazvao je odmah svećenike i pismoznance, koji su, na temelju slavnoga Mihejeva proroštva (usp. 5, 1), potvrdili da se Mesija ima roditi u Betlehemu. I doista, nakon što su se ponovno zaputili u tome pravcu, mudraci ponovno ugledaše zvijezdu, koja ih je vodila sve do mjesta gdje se nalazio Isus. Ušavši, prostriješe se i pokloniše mu se te predaše simbolične darove: zlato, tamjan i smirnu. To je bogojavljenje (epifanija), objavljenje: dolazak i klanjanje mudraca je prvi znak jedinstvenog identiteta Sina Božjega koji je također sin Djevice Marije. Od tada se počinje širiti pitanje koje će pratiti čitav Kristov život i koje se na razne načine provlači kroz stoljeća: tko je taj Isus?

 

Crkva želi pobuditi u srcu svih ljudi pitanje: tko je Isus?

Dragi vjernici, upravo to je pitanje koje Crkva želi pobuditi u srcu svih ljudi: tko je Isus? To je duhovna težnja koja predstavlja poticaj poslanju Crkve: pomoći ljudima da upoznaju Isusa, njegovo evanđelje, da svaki čovjek uzmogne otkriti na njegovu ljudskom licu Božje lice i da bude prosvijetljen njegovim otajstvom ljubavi.

 

Bogojavljenje predoznačava otvorenost Crkve svim ljudima

Bogojavljenje predoznačava otvorenost Crkve svim ljudima, njezin poziv da naviješta evanđelje svim narodima. Ali Bogojavljenje nam također kazuje na koji način Crkva ostvaruje to poslanje: razmišljajući o Kristovu svjetlu i naviještajući njegovu riječ. Kršćani su pozvani ostvariti onu ulogu što ju je zvijezda imala za mudrace. Moramo svijetliti kao sinovi svjetla, da sve privučemo ljepoti Kraljevstva Božjega. Svima onima koji traže istinu moramo ponuditi Božju riječ, zahvaljujući kojoj se u Isusu prepoznaje "Boga istinitog i Život vječni" (1 Iv 5, 20).

 

Upravi svoj pogled k Mariji i ona će ti pokazati Isusa

Još jednom, oćutimo u svom srcu duboku zahvalnost Mariji, Isusovoj Majci. Ona je savršena slika Crkve, koja daje svijetu Kristovo svjetlo: ona je Zvijezda evangelizacije. "Respice Stellam", govori nam sveti Bernard: pogledaj zvijezdu ti koji tražiš istinu i mir; upravi svoj pogled k Mariji i ona će ti pokazati Isusa, svjetlo za svakog čovjeka i za sve ljude.

Iz nagovora Josepha Ratzingera, 6.siječnja 2011.